UMOWA POŻYCZKI Nr [Numer]

(Potwierdzenie zawarcia umowy pożyczki)

Zawartej w dniu 14.06.2024 w Warszawie pomiędzy:

[Nazwa] z siedzibą w Warszawie, [Adres 1], [Adres 2], wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr [KRS], NIP nr [NIP], REGON nr [REGON], reprezentowaną przez: [przedstawiciel] – Prezes Zarządu

dalej zwanym Pożyczkodawcą,

 

a

 

[imię] [nazwisko], prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą[nazwa]”, zarejestrowanym w miejsc. [miasto] [kod pocztowy], gm. [gmina], woj. [wojewodztwo], przy ul. [ulica] nr [budynek] lok. [numer mieszkania], posiadającym NIP: [NIP], REGON: [REGON].

dalej zwanym Pożyczkobiorcą,

zwanymi dalej łącznie Stronami.

 

Zważywszy na to, iż Pożyczkodawca prowadzi działalność w zakresie udzielenia pożyczek/ kredytów, a Pożyczkobiorca jest zainteresowany uzyskaniem pożyczki w celu związanym z jego działalnością gospodarczą (cel udzielenia pożyczki), Strony zawarły umowę o następującej treści:

 

§ 1 PRZEDMIOT I ZAWARCIE UMOWY

 1. Przedmiotem umowy jest udzielenie Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę pożyczki pieniężnej w wysokości 20000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.
 2. Kwota pożyczki zostanie przelana na Firmowe konto bankowe Pożyczkobiorcy: [numer rachunku] prowadzone przez [imię] [nazwisko] niezwłocznie po zawarciu Umowy, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy.
 3. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu pożyczki wraz z prowizją, odsetkami kapitałowymi oraz (ewentualnie) odsetkami za opóźnienia w płatnościach w terminie oraz na warunkach, wskazanych w Harmonogramie Spłat, który stanowi załącznik 1 do niniejszej Umowy.
 4. Od udzielonej kwoty pożyczki Pożyczkodawca nalicza odsetki kapitałowe równe wysokości odsetek maksymalnych obowiązujących zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Na dzień zawarcia Umowy wysokość odsetek maksymalnych stanowi dwukrotność sumy stopy referencyjnej NBP obowiązującej w dniu naliczania odsetek i 3,5 punktów procentowych. Aktualna wysokość odsetek kapitałowych została wskazana w Harmonogramie stanowiącym załącznik 1 do Umowy.
 5. W razie zmiany wysokości odsetek maksymalnych, Pożyczkodawca z dniem obowiązywania zmienionej wysokości odsetek maksymalnych dokona korekty oprocentowania w ten sposób, że oprocentowanie kredytu przyjmie wartość zmienionych odsetek maksymalnych, o czym Pożyczkodawca niezwłocznie poinformuje Pożyczkobiorcę.
 6. Niniejsza umowa zawierana jest w trybie zdalnym na warunkach, wskazanych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną Pożyczkodawcy.
 7. Pożyczka udzielana jest na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną Pożyczkodawcy, który stanowi załącznik do niniejszej Umowy.
 8. Pożyczkobiorca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną Pożyczkodawcy i w pełni go akceptuje oraz potwierdza, że jest jego treścią związany.

 

§ 2 OBOWIĄZKI I OŚWIADCZENIA STRON

 1. Pożyczkodawca oświadcza, iż posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie udzielania pożyczek/kredytów oraz zawarcie niniejszej Umowy.
 2. Pożyczkodawca zobowiązuje się do:

a)      dokonania analizy zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy na podstawie przedstawionych przez Pożyczkobiorcę dokumentów;

b)      wypłaty kwoty pożyczki na Firmowe Konto bankowe Pożyczkobiorcy wskazane w niniejszej
Umowie niezwłocznie po zawarciu Umowy, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy;

c)      należytego i zgodnego z powszechnie obowiązującym prawem zabezpieczenia przekazanych mu w związku z umową pożyczki danych osobowych Pożyczkobiorcy.

 1. Pożyczkobiorca oświadcza, że:

a)      posiada uprawnienia do zawarcia niniejszej Umowy

b)      nie jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim i zawiera Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą na cele związane z jego działalnością gospodarczą;

c)      jego zdolność kredytowa i płynność finansowa pozwalają na zaciągnięcie zobowiązania, które jest przedmiotem niniejszej Umowy;

d)      nie toczą się przeciwko niemu postępowania sądowe, egzekucyjne lub upadłościowe;

e)      wszystkie podane przez niego informacje w procesie ubiegania się o pożyczkę (zwłaszcza co do sytuacji finansowej Pożyczkobiorcy, informacji o: obrotach, dochodach, itd.) oraz dane – są prawdziwe i odpowiadają stanu faktycznemu;

f)       wyraża zgodę na pozyskanie przez Pożyczkodawcę dotyczących Pożyczkobiorcy informacji gospodarczych i weryfikację m.in. w BIK, KRD, w celu weryfikacji jego zdolności kredytowej.

 1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do:

a)      spłaty pożyczki w terminie oraz na warunkach wskazanych w Harmonogramie Spłat, który stanowi załącznik do niniejszej Umowy;

b)      przedstawienia Pożyczkodawcy przed zawarciem Umowy wszelkich dokumentów, niezbędnych do weryfikacji jego zdolności kredytowej;

c)      przedstawienia na żądanie Pożyczkodawcy w terminie 7 dni danych dotyczących jego sytuacji finansowej;

d)      w sytuacji zmiany swoich danych kontaktowych – niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Pożyczkodawcy.

 

§ 3 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

 1. Umowa pożyczki zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 14.06.2024 r. do dnia 09.06.2025 r.
 2. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy na warunkach wskazanych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną Pożyczkodawcy który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

 

§ 4 ZWROT POŻYCZKI

 1. Przez spłatę Pożyczki rozumie się zwrot przez Pożyczkobiorcę udzielonej Pożyczki oraz zapłatę wszystkich należności wynikających z Umowy na konto bankowe Pożyczkodawcy [Rachunek bankowy] prowadzony przez bank [Bank]
 2. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty pożyczki w terminie oraz na warunkach, wskazanych w Harmonogramie Spłat, który stanowi Załącznik do niniejszej umowy.

 

§ 5 NIETERMINOWY ZWROT POŻYCZKI

 1. Jeżeli Pożyczka lub jej część wraz z należną prowizją nie zostanie uiszczona w terminie, Pożyczkobiorca zobowiązany jest wówczas do zapłaty – oprócz kwoty Pożyczki oraz prowizji – odsetek za czas opóźnienia, tj. za okres od wyznaczonej daty spłaty Pożyczki do dnia zaksięgowania kwoty Pożyczki na Koncie Bankowym Pożyczkodawcy.
 2. Odsetki za czas opóźnienia naliczane są w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych).
 3. W przypadku opóźnienia spłaty przez Pożyczkobiorcę, Pożyczkodawca będzie uprawniony do zamieszczenia informacji o Pożyczkobiorcy w stosownych rejestrach, prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej, działających na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Pożyczkobiorca.
 2. Wszystkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.
 3. Jeśli którekolwiek z postanowień Umowy zostanie uznane przez właściwy organ za nieważne, takie postanowienie będzie uważane za usunięte z niniejszej Umowy, a pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostaną w mocy. W takim przypadku, Umowa będzie interpretowana i jeśli to konieczne, zmieniona w taki sposób, aby uzyskać skutek tak bliski, jak to tylko prawnie dopuszczalne, pierwotnemu brzmieniu Umowy, uwzględniającemu postanowienie Umowy, które zostało uznane za nieważne
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się postanowienia Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną Pożyczkodawcy. oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie spory dotyczące nawiązania, wykonywania oraz rozwiązania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Pożyczkodawcy.
 6. Wszystkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

______________________________________

Pożyczkodawca

_______________________________________

Pożyczkobiorca

 

 


Załącznik nr 1 HARMONOGRAM SPŁATY POŻYCZKI:

 

Wysokość pożyczki

20000,00

Data zawarcia Umowy Pożyczki

09.06.2025

Oprocentowanie w skali rocznej

18,5%

Prowizja

8345,40

Całkowity Koszt Pożyczki

10566,70

Odsetki za zwłokę w skali rocznej

22,5%

Termin i kwota spłaty pożyczki

09.06.2025 w wysokości 30566,70

Ilość rat

12

Data i wysokość Raty nr 1

14.07.20242547,16

Data i wysokość Raty nr 2

13.08.20242547,16

Data i wysokość Raty nr 3

12.09.20242547,16

Data i wysokość Raty nr 4

12.10.20242547,16

Data i wysokość Raty nr 5

11.11.20242547,16

Data i wysokość Raty nr 6

11.12.20242547,16

Data i wysokość Raty nr 7

10.01.20252547,16

Data i wysokość Raty nr 8

09.02.20252547,16

Data i wysokość Raty nr 9

11.03.20252547,16

Data i wysokość Raty nr 10

10.04.20252547,16

Data i wysokość Raty nr 11

10.05.20252547,16

Data i wysokość Raty nr 12

09.06.20252547,94