1

REGULAMIN

świadczenia usług w zakresie udzielania pożyczek niekonsumenckich dla osób prowadzących działalność gospodarczą

drogą elektroniczną przez [Nazwa]

 

 

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu ekassa.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z jego postanowieniami, prosimy o opuszczenie serwisu.

 

Przypominamy, że zasady oraz warunki udzielenia pożyczki i jej zwrotu reguluje Umowa Pożyczki zawarta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, o której przeczytanie i akceptację będziecie Państwo proszeni w procesie rejestracji w systemie elektronicznym EKassa

Rozdział 1 – POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez [Nazwa] osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą Pożyczek na cele związane bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową z wykorzystaniem Strony Internetowej ekassa.pl które Pożyczkobiorcy zobowiązani są zwrócić Pożyczkodawcy na warunkach określonych w Niniejszym Regulaminia
 2. Podstawę udzielenia Pożyczki stanowi Umowa Pożyczki zawarta w sposób wskazany w Regulaminie.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z serwisem ekassa.pl, którym posługuje się Pożyczkodawca są następujące:

a)      połączenie z siecią Internet;

b)      przeglądarka internetowa;

c)      posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji związanych z rejestracją w serwisie ekassa.pl

 

Rozdział 2 – DEFINICJE

 

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 

a)      Elektroniczne kanały komunikacji   przekazywanie informacji oraz podejmowanie innych działań przy pomocy telefonii oraz sieci Internet w tym, ale nie wyłącznie, poprzez messengery oraz komunikatory internetowe;

b)      Formularz Internetowy – elektroniczny formularz, znajdujący się na Stronie Internetowej, udostępniony Pożyczkobiorcom w celu składania Wniosków o Udzielenie Pożyczki;

c)      Formularz Rejestracji – elektroniczny formularz, znajdujący się na Stronie Internetowej ekassa.pl służący do rejestracji Klientów;

d)      Indywidualne Konto Klienta – zarejestrowane na stronie Serwisu ekassa.pl konto Pożyczkobiorcy, do składania wniosków o udzielenie pożyczki oraz jej obsługi;

e)      Harmonogram  oznacza ustalony przez Pożyczkodawcę harmonogram spłaty Pożyczki oraz Prowizji za udzielenie Pożyczki i Odsetek, w ratach i terminach uzgodnionych przez Pożyczkobiorcę z Pożyczkodawcą, stanowiący integralną część Umowy Pożyczki;

f)       Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz 93, z późn. zm.);

g)      Konto Bankowe Pożyczkodawcy  oznacza rachunek bankowy Pożyczkodawcy prowadzący przez bank [Bank] Pod numerem [Rachunek bankowy], na który Pożyczkobiorca dokonuje spłat należnych Pożyczkodawcy;

h)      Firmowe Konto Bankowe Pożyczkobiorcy  oznacza rachunek bankowy Pożyczkobiorcy do prowadzenia działalności gospodarczej, wskazany w Umowie, zweryfikowany przed udzieleniem Pożyczki na który Pożyczkodawca dokonuje wypłaty Pożyczki;

i)        Kwota Pożyczki – kwota pieniężna wyrażona w złotych do wypłaty pożyczki w wysokości wskazanej w zawartej Umowie pożyczki;

j)        Odsetki – oznaczają odsetki, naliczane według rocznej stopy oprocentowania od Kwoty do Wypłaty w wysokości określonej w Harmonogramie;

k)      Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki – przesyłany Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę lub Pośrednika (na trwałym nośniku) dokument, potwierdzający warunki zawartej pomiędzy stronami Umowy pożyczki;

l)        Pośrednik  oznacza spółkę Szybki Kredyt sp. z o.o., z siedzibą w Poland, adres: ul. Tytusa Chałubińskiego 8, Warszawa, kod 00-613, wpisaną do Rejestru Spółek pod numerem 0000778360, dokonującą czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem Umowy Pożyczki;

m)    Pożyczka – oznacza środki pieniężne, przekazywane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem Pośrednika działającego na stronie w wysokości i na warunkach określonych w Umowie Pożyczki, spłacanej w liczbie jednej lub więcej rat, stosownie do treści Wniosku o Udzielenie Pożyczki oraz Umowy Pożyczki;

n)      Pożyczkobiorca – oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która w wyniku rejestracji i weryfikacji uzyskała status Pożyczkobiorcy, zamierzającą skorzystać z prawa do otrzymania Pożyczki na cele związane z jej działalnością gospodarczą;

o)      Pożyczkodawca – [Nazwa], adres korespondencyjny: [Adres 1], [Adres 2], wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr [KRS];

p)      Prowizja – oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy w wysokości określonej w Umowie Pożyczki z tytułu przygotowania, udzielenia i korzystania z Pożyczki, spłacaną jednorazowo (w przypadku Pożyczek z jedną ratą) lub w częściach wraz z poszczególnymi ratami Pożyczki stosownie do treści Harmonogramu (w przypadku Pożyczek ratalnych);

q)      Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;

r)       Strona Internetowa  należące do Pośrednika strony internetowe: ekassa.pl

s)       Termin Spłaty – wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek Pożyczkodawcy Kwotę do Spłaty lub część Kwoty do Spłaty w kwocie wskazanej w Harmonogramie Spłaty (w przypadku Pożyczek spłacanych w systemie ratalnym);

t)        Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych – oznacza ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. nr 81 poz. 530, z późn. zm.);

u)      Weryfikacja czynności kontrolne dokonywane przez upoważnionych do tych czynności pracowników administracyjnych Pożyczkodawcy lub Pośrednika;

v)      Wniosek o Udzielenie Pożyczki  wniosek złożony przez Pożyczkobiorcę za pośrednictwem formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej ekassa.pl, którego złożenie ma na celu zawarcie Umowy Pożyczki.

 

 

Rozdział 3 – RODZAJ I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 

 1. Pożyczkodawca udziela Pożyczek przelewając na wskazane w Umowie Pożyczki przez Pożyczkobiorcę Firmowe Konto Bankowe, przy czym Pożyczkę uważa się za udzieloną w momencie zaksięgowania przelewu na Koncie Bankowym Pożyczkobiorcy.
 2. Pożyczkobiorca dokonuje spłaty Pożyczki przelewając Kwotę do Spłaty lub jej odpowiednią część (w przypadku Pożyczki ratalnej) w Dniu Spłaty na Konto Bankowe Pożyczkodawcy wskazane w Potwierdzeniu Udzielenia Pożyczki  w Kwocie do Spłaty przy czym spłata Pożyczki następuje w momencie zaksięgowania Kwoty do Spłaty na Koncie Bankowym Pożyczkobiorcy.
 3. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Pożyczkodawcy następujących treści:

a)      powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Pożyczkobiorcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

b)     naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Pożyczkodawcę, Pożyczkodawca będzie realizować poprzez Stronę Internetową Pośrednika.
 2. Administratorem danych osobowych Pożyczkobiorcy jest [Nazwa], adres korespondencyjny: [Adres 1], [Adres 2], wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr [KRS];
 3. Dane osobowe Pożyczkobiorców przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej ekassa.pl;
 4. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Pozostałe prawa Pożyczkobiorcy związane z przetwarzaniem jego danych osobowych opisane są w Polityce Prywatności, o której mowa powyżej.

 

Rozdział 4 – WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI

 

 1. Pożyczkodawca udziela Pożyczki osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą pod warunkiem , że:

a)      Pożyczkobiorca zarejestrował się na Stronie Internetowej;

b)      Pożyczkobiorca udzielił oświadczenia, niezbędne do złożenia wniosku, o których mowa w Rozdziale 6. Regulaminu;

c)      Pożyczkobiorca złożył w sposób prawidłowy Wniosek o Udzielenie Pożyczki, który został zaakceptowany przez Pożyczkodawcę;

d)      Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy został poprawnie zweryfikowany

e)      Pożyczkobiorca przeszedł pozytywnie Weryfikację;

f)       Po dokonaniu weryfikacji, Pożyczkodawca pozytywnie rozpoznał wniosek o pożyczkę.

 1. Przesłanie poprawnego Wniosku o Udzielenie Pożyczki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Pożyczkobiorcę na weryfikację danych Pożyczkobiorcy w bazach danych niesolidnych dłużników, zgodnie  z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych.   
 2. Pożyczkodawca ani Pośrednik nie mają obowiązku informowania Pożyczkobiorcy o powodach odrzucenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki, z wyjątkiem sytuacji, gdy odmowa udzielenia Pożyczki nastąpiła ze względu na informacje zawarte w bazie danych lub zbiorze danych Pożyczkodawcy, przy czym w takim przypadku Pożyczkodawca udzieli Pożyczkobiorcy bezpłatnej informacji o wynikach tego sprawdzenia oraz wskaże bazę danych, w której dokonano tego sprawdzenia..
 3. Pożyczka może zostać udzielona wyłącznie w złotych polskich.
 4. Od momentu zarejestrowania się na Stronie Internetowej Pośrednika Pożyczkobiorca związany jest postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z Pożyczek oferowanych przez Pożyczkodawcę poprzez stronę Pośrednika.
 6. Pożyczkobiorca ma prawo otrzymania od Pożyczkodawcy bezpłatnie projektu niniejszego Regulaminu, Umowy Pożyczki oraz harmonogramu spłaty Pożyczki.

 

Rozdział 5 – OSOBY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O POŻYCZKĘ

 

 1. Pożyczka może zostać udzielona wyłącznie osobie fizycznej, która:

a)      Prowadzi działalność gospodarczą w Polsce i ma aktywny status działalności w rejestrze CEIDG

b)      Zawiera umowę o pożyczkę na cel związany z jej działalnością gospodarczą lub zawodową i wobec tego – nie jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim

c)      Posiada miejsce zameldowania na terytorium Polski, jak również polski numer PESEL, polski dowód osobisty oraz NIP prowadzonej działalności;

d)      nie została wpisana do jakiegokolwiek rejestru dłużników naruszających obowiązki terminowego regulowania należności finansowych.

 1. Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca oświadcza, iż spełnia wymogi, o których mowa w Rozdziale 5.
 2. Pożyczkobiorca jest odpowiedzialny wobec Pożyczkodawcy za prawdziwość i poprawność powyższych oświadczeń, jak również danych podanych we Wniosku o Udzielenie Pożyczki. 

 

Rozdział 6 – OŚWIADCZENIA POŻYCZKOBIORCY

 

 1. Rejestrując się na Stronie Internetowej i składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca oświadcza, iż:

a)      przed złożeniem Wniosku zapoznał się z niniejszym Regulaminem;

b)      jego zamiarem jest zawarcie Umowy Pożyczki na odległość;

c)      cel pożyczki jest związany z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

d)      wyraża zgodę na telefoniczną weryfikację informacji dotyczących źródła i wysokości uzyskiwanego przez Pożyczkobiorcę dochodu oraz weryfikację Firmowego konta bankowego

e)      jest odpowiedzialny wobec Pożyczkodawcy lub Pośrednika za prawdziwość i poprawność powyższych oświadczeń, jak również danych podanych we Wniosku o Udzielenie Pożyczki

f)       został poinformowany o prawie do dostępu do własnych danych osobowych zgromadzonych u Pożyczkodawcy lub Pośrednika, a także o prawie do poprawiana własnych danych osobowych zgromadzonych u Pożyczkodawcy;

g)      składa następujące oświadczenie:

W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o pożyczkę, niniejszym udzielam [Nazwa] pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową, oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych o następującej treści:

W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o pożyczkę, wyrażam zgodę na:

         Przekazanie przez [Nazwa] do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) w celu pozyskania informacji mnie dotyczących przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie w tym celu przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych przekazanych przez [Nazwa] w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 ze zm.).

         Przekazywanie przez [Nazwa] do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z [Nazwa] umowy, oraz przetwarzanie tych informacji przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. do dnia odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe(Dz. U. z 2015 r. poz. 128 ze zm.). Niniejsza zgoda obejmuje również udostępnianie [Nazwa]  przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. danych mnie dotyczących, przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z [Nazwa] umowy.

Jednocześnie potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia powyższych zgód jak również o możliwości ich odwołania w każdym czasie.”

 

 1. Wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych Pożyczkobiorcy są uregulowane w Polityce Prywatności, która jest dostępna na stronie internetowej ekassa.pl

Rozdział 7 – OŚWIADCZENIA POŻYCZKODAWCY

 

 1. Pożyczkodawca zobowiązuje się:

a)      udzielić Pożyczki za pomocą Pośrednika w terminie, jednakże nie wcześniej niż po spełnieniu warunków udzielenia pożyczki, o których mowa w Rozdziale 4

b)      z wyprzedzeniem zamieszczać na Stronie Internetowej informacje o wszelkich zmianach w zasadach udzielania Pożyczek;

c)      w sposób należyty i zgodny z powszechnie obowiązującym prawem zabezpieczyć przekazane mu w związku z Umową Pożyczki dane osobowe Pożyczkobiorcy.

 

Rozdział 8 – REJESTRACJA

 

 1. Przed złożeniem Wniosku o Udzielenie Pożyczki Klient zobowiązany jest dokonać rejestracji na Stronie Internetowej.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji znajdującego się na Stronie Internetowej.
 3. Wypełniając Formularz Rejestracji Klient zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania, a ponadto Klient zobowiązany jest potwierdzić, że zapoznał się z Polityką Prywatności zamieszczoną na Stronie Internetowej, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych oraz, że wyraża/nie wyraża zgodę/y na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych.
 4. Dokonując rejestracji Klient składa oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6, przy czym oświadczenia te składane są przez zaznaczenie odpowiednich pól w Formularzu Rejestracji.
 5. Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać w Formularzu Rejestracyjnym prawdziwe dane. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Pożyczkodawcy lub Pośrednika odnośnie prawdziwości danych podanych przez Klienta w Formularzu Rejestracyjnym Pożyczkodawca ma prawo odmówić Klientowi prawa rejestracji na Stronie Internetowej. 
 6. Podanie nieprawdziwych danych wprowadzających Pożyczkodawcę lub Pośrednika w błąd skutkujący doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem, może rodzić odpowiedzialność karną.
 7. Od momentu pozytywnego zakończenia rejestracji identyfikacja Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę lub Pośrednika następuje przez Stronę Internetową – według adresu poczty elektronicznej podanego przez Klienta w Formularzu Rejestracji oraz stworzonego przez Pożyczkobiorcę hasła.

 

Rozdział 9 - ZMIANA DANYCH POŻYCZKOBIORCY

 

 1. W przypadku utraty hasła, Pożyczkobiorca, w polu odzyskiwania hasła, powinien wskazać numer telefonu, który podał w Formularzu Rejestracyjnym. Na podany numer telefonu Pożyczkobiorca otrzyma od Pośrednika PIN Kod, który musi wprowadzić a następnie, w celu potwierdzenia tożsamości Pożyczkobiorcy, odpowiedzieć na pytania kontrolne. Po tych czynnościach Pożyczkobiorca uzyska możliwość ponownego ustalenia hasła do swojego profilu.
 2. W przypadku zmiany numeru telefonu komórkowego, Pożyczkobiorca, po zalogowaniu się na Stronie Internetowej, powinien ukazać nowy numer telefonu, na który otrzyma od Pośrednika PIN kod. Zmiana zostanie dokonana po poprawnym wprowadzeniu otrzymanego PIN kodu
 3. W przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej, Pożyczkobiorca, po zalogowaniu się na Stronie Internetowej, zobowiązany jest odpowiedzieć na serie pytań kontrolnych oraz wprowadzić, otrzymany od Pożyczkodawcy PIN kod
 4. W przypadku zmiany Firmowego Konta Bankowego, Pożyczkobiorca zobowiązany jest wprowadzić nowe Firmowe Konto bankowe, zweryfikować jego poprawność oraz zatwierdzić zmianę.
 5. Pożyczkobiorca, z wyjątkiem numeru NIP, imienia i nazwiska, może zmieniać swoje dane osobowe po zalogowaniu się na Stronie Internetowej. W innych przypadkach należy skontaktować się z Pożyczkodawcą za pośrednictwem maila.

 

Rozdział 10 – WNIOSEK O POŻYCZKĘ

 

 1. Wniosek o Udzielenie pierwszej Pożyczki zarejestrowany Pożyczkobiorca może złożyć za pośrednictwem Formularza Internetowego lub wybierając opcję Kalkulatora na Stronie.
 2. Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać w Formularzu Internetowym następujące dane: nazwę firmy, pod którą prowadzi działalność, PKD, adres prowadzenia działalności (województwo, miasto, ulica, numer budynku i lokalu) oraz numer Firmowego konta bankowego, a ponadto, wskazać kwotę Pożyczki, okres na jaki ma zostać udzielona Pożyczka, liczbę rat oraz termin spłaty Pożyczki.
 3. Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki za pośrednictwem Formularza Internetowego Pożyczkobiorca składa oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6, przy czym złożenie oświadczenie oraz wyrażenia zgody w ww. sprawach następować będzie poprzez zaznaczanie odpowiednich pól we Wniosku o Udzielenie Pożyczki.
 4. Wniosek o Udzielenie Pożyczki nie spełniający wymogów określonych powyżej w Rozdziale 10 ust. 2 i 3 podlegać będzie odrzuceniu.
 5. Kwota Pożyczki zostanie przekazana przelewem na wskazane przez Pożyczkobiorcę Firmowe Konto Bankowe niezwłocznie po wysłaniu przez Pożyczkodawcę lub Pośrednika Kredytowego do Pożyczkobiorcy elektronicznego powiadomienia o zawartej Umowie przy pomocy wiadomość e-mail na adres e-mail Pożyczkobiorcy podany na koncie użytkownika. Umowę Pożyczki uważa się za zawartą z chwilą dokonania przelewu Pożyczki.
 6. Po zaakceptowaniu przez Pożyczkodawcę poprawnego wniosku Pożyczkobiorcy o pierwszą Pożyczkę Pożyczkodawca lub Pośrednik udostępni Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki, Harmonogram, niniejszy Regulamin , a dodatkowo dokumenty te będą widoczne po zalogowaniu się przez Pożyczkobiorcę w profilu użytkownika na Stronie Internetowej (w formie plików umożliwiających zapis na komputerze Pożyczkobiorcy). Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną wysłane w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym.
 7. Wraz z Umową Pożyczki Pożyczkodawca lub Pośrednik zastrzega sobie możliwość przesłania upoważnień do weryfikacji Pożyczkobiorcy oraz innych dokumentów.
 8. Pożyczkodawca nie ma obowiązku informowania Pożyczkobiorcy o powodach odrzucenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki, z wyjątkiem sytuacji, gdy odmowa udzielenia Pożyczki nastąpiła ze względu na informacje zawarte w bazie danych lub zbiorze danych Pożyczkodawcy.
 9. Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki za pośrednictwem Strony Internetowej Pośrednika, Pożyczkobiorca może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przedstawionych  Pożyczkodawcy oraz Pośrednikowi we Wniosku o Udzielenie Pożyczki i udostępnienie tych danych osobowych innym kredytodawcom bądź pożyczkodawcom w celu przedstawienia Pożyczkobiorcy oferty pożyczki. Wyrażenie wskazanej powyżej zgody jest dobrowolne i następuje poprzez zaznaczenie odpowiednich komunikatów na Stronie Internetowej.

 

Rozdział 11 - ANALIZA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

 

 1. Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca potwierdza, iż w dniu złożenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki spełnia warunki, o których mowa w ust. 5.1. Regulaminu. Ponadto, Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę oraz Pośrednika do weryfikacji prawdziwości oraz kompletności danych zawartych we Wniosku o Udzielenie Pożyczki na podstawie publicznie dostępnych danych, list i rejestrów, jak również do kontaktowania się z Pożyczkobiorcą w celu usunięcia ewentualnych braków we Wniosku o Udzielnie Pożyczki lub wątpliwości dotyczących danych Pożyczkobiorcy powstałych w trakcie weryfikacji Wniosku o udzielenie Pożyczki.
 2. Pożyczkodawca lub Pośrednik dokonując wstępnej analizy Wniosku o Udzielenie Pożyczki, w szczególności weryfikuje prawdziwość oraz kompletność danych zawartych we Wniosku o udzielenie Pożyczki na podstawie publicznie dostępnych danych, list i rejestrów oraz bada aktualny stan zadłużenia wobec Pożyczkodawcy z tytułu Pożyczek oraz wobec innych podmiotów na podstawie informacji zawartych w bazach danych prowadzonych m.in. przez BIK, BIG S.A., oraz innych bazach niesolidnych dłużników.
 3. O negatywnym rozpatrzeniu przez Pożyczkodawcę Wniosku o Udzielnie Pożyczki Pożyczkodawca bez zbędnej zwłoki informuje Pożyczkobiorcę za pośrednictwem Pośrednika, wysyłając do Pożyczkobiorcy elektroniczne powiadomienie na adres e-mail Pożyczkobiorcy podany na Koncie użytkownika oraz/lub jako wiadomość tekstową SMS na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy. Dodatkowo, w przypadku, gdy odmowa udzielenia Pożyczki nastąpiła ze względu na informacje zawarte w bazie danych lub zbiorze danych Pożyczkodawcy, Pożyczkodawca za pośrednictwem Pośrednika poinformuje Pożyczkobiorcę o przyczynie odmowy udzielenia Pożyczki.

 

Rozdział 12 - UDZIELENIE KOLEJNEJ POŻYCZKI

 

 1. Pożyczkobiorca nie może w tym samym czasie korzystać z więcej niż jednej Pożyczki. Wniosek o Udzielenie kolejnej Pożyczki może zostać złożony dopiero po całkowitym zwrocie przez Pożyczkobiorcę wcześniejszej Pożyczki, uiszczeniu należnej Prowizji i Odsetek oraz wypełnieniu wszelkich obowiązków spoczywających na Pożyczkobiorcy w stosunku do Pożyczkodawcy z tytułu wcześniejszej Pożyczki.
 2. Pożyczkodawca udzieli Pożyczkobiorcy kolejnych Pożyczek każdorazowo na podstawie odrębnych Umów Pożyczki zawieranych przez Strony na odległość.
 3. Wniosek o udzielenie kolejnej Pożyczki zarejestrowany Pożyczkobiorca może złożyć za pośrednictwem Formularza Internetowego zgodnie z procedurą opisaną w Rozdziale 10.
 4. Po złożeniu poprawnego Wniosku o kolejną Pożyczkę Pożyczkodawca lub Pośrednik dokona analizy wniosku w sposób określony w Rozdziale 11. 
 5. Po weryfikacji wniosku oraz Klienta – Pożyczkodawca podejmie decyzję o udzieleniu lub nieudzieleniu pożyczki, zgodnie z procedurą, opisaną w Rozdziale 11. 
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Rozdziale zastosowanie będą miały odpowiednie zapisy niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział 13 – POŻYCZKA RATALNA

 1. Pożyczkobiorca uprawniony jest również do złożenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki, której spłata następować będzie w ratach każdorazowo określonych w Harmonogramie.
 2. Pożyczkobiorca spłaca na rzecz Pożyczkodawcy Pożyczkę ratalną zgodnie z warunkami Umowy Pożyczki, z uwzględnieniem terminów spłaty rat wskazanych w  Harmonogramie. Informacja o wysokości rat oraz terminach ich płatności dostępna jest po zalogowaniu się przez Pożyczkobiorcę na swoim Koncie użytkownika na Stronie internetowej.
 3. W przypadku opóźnienia Pożyczkobiorcy w spłacie którejkolwiek raty lub części raty Pożyczki ratalnej, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o braku spłaty za pośrednictwem maila.
 4. Opłaty, o których mowa w Rozdziale 14, związane z Pożyczką ratalną, płatne są w terminach płatności poszczególnych rat Pożyczki, stosownie do treści Harmonogramu doręczonego Pożyczkobiorcy.
 5. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Rozdziale 13, zastosowanie znajdą pozostałe zapisy niniejszego Regulaminu.

Rozdział 14 - OPŁATY

 

 1. Za udzielenie Pożyczki oraz korzystanie z kwoty Pożyczki, Pożyczkodawcy należy się wynagrodzenie, mianowicie: odsetki ustawowe w wysokości maksymalnej, o których mowa w art. 359 Kodeksu cywilnego, prowizja oraz ewentualnie (w sytuacji zwłoki w płatności) odsetki za opóźnienia w płatnościach w wysokości maksymalnej, o których mowa w art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilnego.
 2. Wszystkie koszty związane z udzieleniem Pożyczki zawarte są w Harmonogramie spłaty, który stanowi integralną część zawartej Umowy pożyczki.

 

Rozdział 15 - ZWROT POŻYCZKI

 1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić Pożyczkę wraz ze wszystkimi opłatami związanymi z zawarciem Umowy pożyczki w terminie oraz na warunkach wskazanych w Harmonogramie.
 2. Należność staje się wymagalna w Terminie Spłaty określonym Harmonogramie oraz Potwierdzeniu zawarcia Umowy Pożyczki przesyłanych do pożyczkobiorców przez Pożyczkodawcę lub Pośrednika z uwzględnieniem płatności ratalnych (w przypadku Pożyczki ratalnej).
 3. Jeżeli Dzień Spłaty wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy w Polsce, Należność staje się wymagalna w następnym dniu będącym w Polsce dniem roboczym.
 4. W sytuacji zwłoki w płatnościach, Pożyczkodawca lub podmiot przez niego upoważniony, jest uprawniony do podejmowania działań windykacyjnych, zmierzających do windykowania należności.         
 5. Pożyczkobiorca, dokonując spłaty Pożyczki lub jej części na Konto Bankowe Pożyczkodawcy, zobowiązany jest wskazać w tytule przelewu treść otrzymaną przy pomocy wiadomości e-mail.
 6. Pożyczkodawca dopuszcza możliwość spłaty Pożyczki przez osobę trzecią, przy czym osoba ta zobowiązana jest wskazać w tytule przelewu treść otrzymaną przez Pożyczkobiorcę przy pomocy wiadomości e-mail. Tą samą treść Pożyczkobiorca może podejrzeć po zalogowaniu się na Stronę Internetową Pożyczkodawcy.
 7. Za dzień spłaty Pożyczki uznaje się dzień uznania Konta Bankowego Pożyczkodawcy wskazanego w Umowie.
 8. Pożyczkobiorca jest uprawniony do zwrotu Pożyczki przed Dniem Spłaty. W przypadku spłaty całości lub części Pożyczki przed Dniem Spłaty, całkowity koszt Pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono termin na jaki została udzielona Pożyczka.
 9. W sytuacji opóźnienia w płatności, Pożyczkobiorca zobowiązany jest również do zapłaty – oprócz kwoty Pożyczki – odsetek za czas opóźnienia, tj. za okres od Terminu Spłaty Pożyczki do dnia zaksięgowania kwoty Pożyczki na Koncie Bankowym Pożyczkodawcy w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.
 10. Strony ustalają, że kwoty, które Pożyczkobiorca wpłaci Pożyczkodawcy, w następującej kolejności zostaną zaliczone na:

a)      odsetki za czas opóźnienia;

b)      prowizję;

c)      oprocentowanie Pożyczki;

d)      kwotę do wypłaty.

 

Rozdział 16 - ROZWIĄZANIE UMOWY POŻYCZKI

 

 1. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. W sytuacji rozwiązania umowy na mocy wypowiedzenia - Pożyczkobiorca jest zobowiązany do pełnej spłaty zadłużenia (istniejącego na dzień złożenia wypowiedzenia) maksymalnie w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie winno być sporządzone na piśmie i opatrzone podpisem kwalifikowanym /elektronicznym.
 2. Pożyczkodawca jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w sytuacji, gdy:

a)      Pożyczkobiorca zalega ze spłatą jakiekolwiek z rat w terminie powyżej 30 dni;

b)      Pożyczkodawca powziął informację, że Pożyczkobiorca podał fałszywe informacje lub dokumenty w procesie ubiegania się o pożyczkę lub w trakcie trwania umowy.

 1. W sytuacji wypowiedzenia umowy przez Pożyczkodawcę w trybie natychmiastowym, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu kosztów pożyczki bez uprzedniego wezwania.
 2. Umowa pożyczki ulega rozwiązaniu z dniem:

a)      upływu terminu na jaki została zawarta,

b)      upływu terminu jej wypowiedzenia

 

Rozdział 17WNIOSKI, ZGŁOSZENIA

 1. Wnioski oraz zgłoszenia związane z zawartą Umową pożyczki należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Pożyczkodawcy ([Adres 1], [Adres 2]) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy [email]
 2. Pożyczkodawca rozpatruje wnioski niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania, a w sytuacjach gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie wniosku nie będzie możliwe w powyższym terminie, Pożyczkodawca poinformuje o tym Pożyczkobiorcę.
 3. Odpowiedź na wnioski będę wysyłane drogą elektroniczną bądź pisemną listownie.

 

Rozdział 18 –POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia, przy czym zmieniony Regulamin obowiązuje wyłącznie w stosunku do Umów Pożyczki zawartych po dniu wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 2. Pożyczkodawca jest uprawniony do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w ciągu 6 miesięcy od wystąpienia którejkolwiek z niżej wymienionych okoliczności: zmiana bądź wprowadzenia nowych przepisów prawa , rekomendacji, zaleceń lub wytycznych organów państwowych odnoszących się do wykonywania Umowy;
 3. O zmianie postanowień niniejszego Regulaminu Pożyczkodawca działając przez Pośrednika zawiadomi Pożyczkobiorcę przed datą wejścia w życie zmian do Umowy w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail wraz z dokumentem nowej Umowy w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym.
 4. Pożyczkobiorca zobowiązuje się informować Pożyczkodawcę niezwłocznie o zmianie wszelkich danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym oraz Wniosku o Udzielenie Pożyczki aż do całkowitego wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczki.
 5. Pożyczkobiorca ma prawo wglądu do danych osobowych przekazanych Pożyczkodawcy lub Pośrednika Kredytowego oraz prawo do dokonania w tych danych zmian
 6. Dane przesyłane wiadomościami SMS, za pośrednictwem Formularza Internetowego oraz innym elektronicznymi środkami porozumiewania są traktowane jako oświadczenie woli i powodują pełne skutki prawne.
 7. Każda ze stron ponosi odpowiedzialność z tytułu wykonania umowy na podstawie przepisów ogólnych. Ponadto, Pożyczkobiorca ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych wskazanych w trakcie ubiegania się o pożyczkę oraz w trakcie trwania umowy.
 8. Regulamin stanowi integralną część Umowy Pożyczki, przy czym w przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i Umowy zastosowanie mają postanowienia Umowy.
 9. Wszelkie zawiadomienia przekazywane w związku z Umową Pożyczki sporządzane muszą być na piśmie w języku polskim i przesłane listem poleconym na adres drugiej Strony wskazany we Formularzu Rejestracyjnym.
 10. Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winny być interpretowany.
 11. We wszelkich kwestiach, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, m.in. Kodeks cywilny.
 12. Wszelkie spory, wynikłe z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sądem właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego lub sąd miejsca wykonania zobowiązania.