Prawa i obowiązki kredytobiorcy: Co musisz wiedzieć przed zaciągnięciem kredytu?

Prawa i obowiązki kredytobiorcy: Co musisz wiedzieć przed zaciągnięciem kredytu?

Zaciągnięcie kredytu to poważna decyzja, która wiąże się z wieloma obowiązkami, ale również przysługuje Ci szereg praw. Znajomość obu aspektów jest kluczowa dla zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa w trakcie trwania umowy kredytowej. Jakie prawa i obowiązki powinien znać każdy kredytobiorca.

Kredytobiorca - definicja i podstawowe informacje

Kredytobiorcą jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zaciągnęła kredyt w banku. Pojęcie to nie obejmuje kredytów konsumenckich, gdzie używa się terminu "konsument". Najprościej mówiąc, kredytobiorcą jest osoba, która zaciąga kredyt na cele prywatne.

Istotne jest rozróżnienie kredytobiorcy i kredytodawcy. Kredytodawca to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która udziela kredytu. Może to być na przykład bank. Zgodnie z prawem, kredytodawcą może być również przedsiębiorca działający w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Podstawowe prawa kredytobiorcy

Każdy kredytobiorca, będący konsumentem, ma określone prawa regulowane ustawą o kredycie konsumenckim. Oto kluczowe z nich:

1. Prawo do pełnej informacji o produkcie/usłudze i warunkach kredytowych:

• Konsument ma prawo do rzetelnej i wyczerpującej informacji o kredycie, w tym jego rodzaju, okresie kredytowania, kosztach, terminach spłat, oprocentowaniu, RRSO, zasadach spłaty, ubezpieczeniach i opłatach notarialnych;

• Kredytodawca jest zobowiązany do przekazania projektu umowy przed jej zawarciem, aby konsument mógł zapoznać się z jej warunkami;

• Kredytodawca musi wyjaśnić wszystkie kwestie dotyczące zobowiązania i postanowienia umowy, zapewniając, że konsument w pełni rozumie swoje zobowiązania.

2. Prawo do odstąpienia od umowy:

• Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od jej zawarcia;

• Kredytodawca musi dostarczyć konsumentowi wzór oświadczenia odstąpienia od umowy, ułatwiając skorzystanie z tego prawa.

3. Prawo do wcześniejszej spłaty kredytu:

• Kredytobiorca może spłacić całość lub część kredytu przed terminem, co skutkuje obniżeniem całkowitego kosztu zobowiązania o koszty dotyczące okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy;

• Konsument nie musi informować kredytodawcy o zamiarze wcześniejszej spłaty, co daje mu większą elastyczność w zarządzaniu swoimi finansami.

4. Prawo do uzyskania wyjaśnienia w przypadku odmownej decyzji kredytowej:

• Kredytodawca jest zobowiązany do przekazania konsumentowi bezpłatnej informacji o wyniku weryfikacji oraz źródłach, z których korzystał przy ocenie zdolności kredytowej. Dzięki temu konsument może lepiej zrozumieć powody odmowy i ewentualnie podjąć kroki w celu poprawy swojej zdolności kredytowej.


Obowiązki kredytobiorcy

Osoba zaciągająca zobowiązanie kredytowe musi liczyć się z szeregiem obowiązków. Podstawowe z nich są określone w ustawie Prawo bankowe (Dz.U. 1997 Nr 140 poz. 939 z późn. zm.).

Do najważniejszych obowiązków kredytobiorcy należą:


• Terminowa spłata kredytu wraz z odsetkami i prowizją. Zobowiązany jest do regularnego uiszczania rat kredytu w terminach określonych w umowie kredytowej. W razie opóźnień w spłacie bank może naliczyć odsetki karne, a także podjąć inne działania przewidziane w umowie;


• Wykorzystanie środków na ustalony cel. Przy kredytach celowych (np. hipotecznym) konieczne jest przeznaczenie środków na cel określony w umowie. Bank ma prawo kontrolować, czy środki są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem;


• Umożliwienie podejmowania przez bank działań związanych z oceną zdolności kredytowej, sytuacji finansowej i gospodarczej. Osoba zaciągająca kredyt ma obowiązek dostarczać bankowi wszelkie niezbędne informacje na temat swojej sytuacji finansowej oraz umożliwiać bankowi weryfikację tych informacji;


• Informowanie banku o zmianach w swojej sytuacji finansowej. Kredytobiorca powinien informować bank o wszelkich istotnych zmianach w swojej sytuacji finansowej, takich jak utrata pracy lub zmniejszenie dochodów;


• Ubezpieczenie nieruchomości (przy kredycie hipotecznym). Kredytobiorca jest zobowiązany do ubezpieczenia nieruchomości na rzecz banku;


• Współpraca z bankiem. Kredytobiorca ma obowiązek współpracować z bankiem w celu realizacji umowy kredytowej.


Na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy kredytowej?

Kluczowe aspekty:

• Całkowita kwota kredytu i całkowita kwota do zapłaty. Sprawdź, ile otrzymasz do dyspozycji i ile będziesz zobowiązany zwrócić;

• Liczba i wysokość rat oraz harmonogram spłaty. Upewnij się, że harmonogram spłaty jest dla Ciebie wygodny;

• Oprocentowanie i RRSO. Porównaj oferty różnych banków, aby wybrać tę z najkorzystniejszym oprocentowaniem i RRSO;

• Dodatkowe opłaty i prowizje. Sprawdź wysokość prowizji, opłat za rozpatrzenie wniosku, ubezpieczenie i wcześniejszą spłatę kredytu;

• Klauzule umowne. Zapoznaj się z warunkami zmiany i wypowiedzenia umowy, upewnij się, że nie zawiera ona klauzul niedozwolonych;

• Możliwość negocjacji. Nie bój się negocjować z bankiem warunków umowy.

Konsekwencje niewywiązania się z obowiązków kredytowych

Niewywiązanie się z obowiązków kredytowych, takich jak terminowa spłata rat, może mieć poważne konsekwencje dla kredytobiorcy. Opóźnienia w spłacie mogą skutkować naliczeniem odsetek karnych, które są zazwyczaj wyższe niż standardowe oprocentowanie kredytu. Informacje o opóźnieniach są przekazywane do Biura Informacji Kredytowej (BIK), co negatywnie wpływa na historię kredytową i może utrudnić uzyskanie kredytu w przyszłości.

W przypadku dłuższego braku spłaty, bank może przekazać sprawę firmie windykacyjnej, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. W skrajnych przypadkach sprawa może trafić do sądu, który może wydać nakaz egzekucji komorniczej. Oznacza to, że komornik może zająć majątek kredytobiorcy w celu zaspokojenia długu. W przypadku kredytu hipotecznego, niewywiązywanie się z obowiązków może skutkować utratą nieruchomości, gdyż bank może wszcząć procedurę licytacji, aby odzyskać należności.


Podsumowanie

Zaciągnięcie kredytu to poważna decyzja, która wiąże się z wieloletnim zobowiązaniem finansowym. Przed podpisaniem umowy należy dokładnie przeanalizować jej warunki i upewnić się, że rozumiesz wszystkie postanowienia.

Znajomość praw i obowiązków kredytobiorcy jest kluczowa, aby uniknąć negatywnych konsekwencji, takich jak odsetki karne, negatywna historia kredytowa w BIK, windykacja, egzekucja komornicza czy utrata nieruchomości. Przestrzeganie terminowej spłaty kredytu, odpowiednie wykorzystanie środków oraz informowanie banku o swojej sytuacji finansowej to podstawowe obowiązki kredytobiorcy.

Diana Yatsulchak
- Ekassa

Polecamy do przeczytania